Yleisesti armeijoista

Armeijoiden tehtävänä on puolustaa niiden omistamaa maata ja hallinnoida niihin kuuluvia kaupunkeja ja kyliä. Ceresissä voima määrää vallan, minkä vuoksi armeijoista on tuhansien vuosien sisällä tullut maiden hallitsijoita ja tämä valta on useimpien keskuudessa hiljaa hyväksytty. Tavallisten kansalaisten keskuudessa armeijan toimia ei yleensä tiedosteta melkein mitenkään, joten armeijan toimiin suhtaudutaan neutraalisti. Lähinnä vain kaupunkien ja kylien johtajat ovat tekemisissä armeijan kanssa vero- ja lakiasioiden takia.

Armeijoiden perusrakenne

Klikkaa kuva suuremmaksi!

Sekä Ceresin että Tritonin armeijoiden rakenne on samanlainen. Armeijan johdossa on aina rakega, jonka alaisuudessa on viisi rakuzaa. Ratsuväen, jousimiesten, palkkasotureiden ja ritarien rakuzoiden alaisuudessa toimii kolme doyoboa. Maagikko-rakuzana voi olla vain maagikko, ja tämän alaisuudessa toimii yksi parantaja-doyobo.

Rakuzat numeroidaan rakegan päätöksellä numeroin 1-5, ja näin ollen esimerkiksi mantereen armeijan ensimmäinen rakuza on maagikko, ja Tritonilla palkkasoturi on ensimmäisenä rakuzana. Rakuzoiden järjestyksellä ei ole vallan kanssa mitään tekemistä: rakuzoiden käskyvalta toisiaan ja alaisiaan kohtaan on yhtä suuri. Kaikki rakuzat saavat käskynsä rakegalta.

Jokaisen rakuzan alaisuudessa on kolme doyoboa. Doyobojen järjestys määrittää näiden valtaa, toisin kuin rakuzojen kohdalla. Ensimmäisellä doyobolla on käskyvaltaa alempia doyoboja kohtaan, ja toisella doyobolla on käskyvaltaa alempaa doyoboa kohtaan. Doyobojen tehtävä on tehdä rakuzan näille antamia tehtäviä: käytännössä he hoitavat juoksevia asioita, joihin rakuzan huomio ja aika ei aina riitä. Heidän on tarvittaessa otettava käskyjä vastaan myös rakegalta, ja toisilta rakuzoilta, vaikka näiden pääasiallinen esimies onkin “oma” rakuza, jonka alaisuudessa nämä toimivat.

Maagikko-rakuzan alaisuudessa on parantaja-doyobo, jonka alaisuudessa on oma parantaja jokaista rakuzan johtamaa yksikköä kohden. Maagikko-rakuzan alaisuudessa toimiva parantaja-doyobo huolehtii rakegan ja rakuzoiden terveydestä.

Virkamiehet eivät suoranaisesti kuulu armeijaan, mutta heidät luetteloidaan armeijan alaisuuteen, koska he saavat käskynsä rakuzoilta ja toisinaan myös rakegalta. Virkamiehillä tarkoitetaan esimerkiksi veronkerääjiä, kirjanpitäjiä, tarvittaessa myös kauppiaita, jotka työskentelevät suoraan armeijan hyödyksi. Virkamiehillä on oma “johtajansa”, jonka kautta kaikki tarpeellinen tieto kulkee rakuzoille ja rakegalle tarvittaessa.

Ritarien, jousimiesten ja ratsuväen rakenne

Klikkaa kuva suuremmaksi!

Rakuzalla tässä kaaviokuvassa tarkoitetaan jousimiesten, ratsuväen tai ritarien rakuzaa. Rakuzan alaisuudessa toimii kolme doyoboa, ja rakuzan omia, henkilökohtaisesti johtamia sotureita, jotka muodostavat kyseisen yksikön erikoisjoukot. Erikoisjoukot toimivat sekä rakuzan ohjaamina että omana yksikkönään, ja yksikölle voidaan antaa omia tehtäviä suoritettaviksi.

Ensimmäisen doyobon alaisuudessa on yksikkö sotureita, jotka ovat taitojensa puolesta erikoisjoukkojen alla. He ovat keskimääräistä ritaria, jousimiestä tai ratsuväen jäsentä taitavampia, mutta eivät ole kohonneet asemaltaan erikoisjoukkoihin. Ensimmäisellä doyobolla on valtaa käskeä toisia doyoboja ja näiden alaisuudessa toimivia sotureita.

Toisen doyobon alaisuudessa toimii oma osasto ensimmäisen doyobon sotureiden kanssa samantasoisia sotureita sekä doyja, jonka vastuualueeseen kuuluu johtaa tässä tapauksessa ritareita, jousimiehiä ja ratsuväen jäseniä. Doyjalla on alaisuudessaan osasto sotureita, ja hänen käskyvaltansa yltää vain näihin sotureihin. Doyjan alaisuudessa toimivilla sotureilla on mahdollisuus kohota ensimmäisen tai toisen doyobon sotureiksi, ja siitä rakuzan omiksi erikoisjoukoiksi. Toisella doyobolla on valta kolmentaa omien alaistensa lisäksi kolmatta doyoboa ja tämän alaisia.

Kolmannen doyobon alaisuudessa toimii kaksi alinta doyjaa, joiden molempien alaisuudessa toimii osasto sotilaita. Nämä sotilaat ovat niitä, jotka ovat juuri kohonneet jalkaväestä ritariksi, ratsuväkeen tai jousiampujiksi ja joilla on mahdollisuus kohota ensin toisen doyobon ja tämän doyjan alaisuuteen ennen muita etenemismahdollisuuksia.

Maagikoiden ja parantajien rakenne

Klikkaa kuva suuremmaksi!

Maagikko-rakuzan alaisuudessa toimivat suoraan armeijassa palvelevat maagikot sekä parantajia ohjaava doyobo. Maagikko-rakuzalla on valta komentaa parantajia sekä maagikoita, ja hän valitsee armeijaan hakevista maagikoista itse ne maagikot, jotka ottaa palvelukseensa. Parantajien doyobo valitsee ja tarvittaessa kouluttaa maagikko-rakuzan valvonnassa tarvittavat parantajat armeijaan. Parantaja-doyobolla on neljän doyjan ja heidän alaisten lisäksi komennuksessaan pieni parantajajoukko, jota hän käyttää hoitamaan juoksevia ja hallinnollisia asioita. Joukko huolehtii myös maagikoiden ja hallituksen korkeiden virkamiesten terveydestä. Parantaja-doyobo itse huolehtii rakegan ja rakuzoiden terveydestä.

Jokaisella rakuzan hallitsemalla osastolla paitsi maagikoilla on oma parantaja-doyja, joka hallinnoi kyseisen joukko-osaston parantajia. Tämä tarkoittaa, että palkkasotureilla, ritareilla, jousiampujilla ja ratsuväellä on oma parantaja-doyja, jonka alaisuudessa on osaston koon mukaan riittävä määrä parantajia hoitamaan kyseistä osastoa armeijassa. Osastoon kuuluva doyja huolehtii osaston doyobojen terveydestä.

Palkkasoturien rakenne

Klikkaa kuva suuremmaksi!

Kuten ritarien, jousiampujien ja ratsuväen osastoissakin, on myös palkkasoturi-rakuzalla apunaan kolme doyoboa. Palkkasoturien rakenne eroaa muista siinä, että kaikki armeijaan hakevat hakevat asemaansa tämän yksikön alaisuudessa lukuunottamatta maagikoita.

Palkkasoturien rakuzalla on siis suurin johdettava osasto armeijassa, ja hänellä on apunaan siinä kolme doyoboa. Ensimmäisen doyobon suorassa alaisuudessa toimivat ylimmän doyjan lisäksi ensimmäisen doyobon omat palkkasoturit. Ylimmällä doyjalla on alaisuudessaan omia sotureitaan. Ensimmäisellä doyobolla on valta komentaa kahta alempaa doyoboa, sekä näiden alaisia tarvittaessa.

Palkkasoturien rakuza johtaa muiden rakuzojen tapaan omia erikoisjoukkojaan.

Toisen doyobon alaisuudessa toimii kaksi doyjaa. Toisen doyjan alaisuudessa on tämän omia sotureita, toinen johtaa armeijaan hakenutta jalkaväkeä, jotka ovat kohonneet kyseisen doyjan alaisuuteen kolmannen doyobon ja tämän doyjien alaisuudessa toimivasta jalkaväestä.

Kolmannen doyobon alaisuudessa ja tämän tehtävänä on ottaa vastaan armeijaan hakevat ja ohjata tarvittaessa heidät etenemään urallaan. Muut osastot valitsevat joukkojaan jalkaväen keskuudesta. Kolmannen doyobon alaisuudessa toimii kolme alinta doyjaa, jotka koulivat armeijaan hakeneista sotilaita armeijaan. Heillä on myös valta irtisanoa hakijoita, mutta siitä pitää tehdä kirjallinen raportti perusteluineen, ja hakijalla on mahdollisuus valittaa päätöksestä aina rakuzalle saakka. Jokaisen kolmen alimman doyjan alaisuudessa toimii jalkaväkeä.

Virkamiesten rakenne

Klikkaa kuva suuremmaksi!

Virkamiehet jakautuvat armeijan tapaan omaan hierarkkiseen rakenteeseen. Toisin kuin armeijassa, muiden virkamiesosastojen johtajilla ei ole minkäännäköistä käskyvaltaa toisen virkamiesosaston alaisille. Armeijan henkilökunnalla on eriävä määrä käskytysvaltaa virkamiesten toimintoihin riippuen heidän arvosta ja käskytettävän arvosta.

Rakegalla on täydellinen käskytysvalta kaikkiin virkamiehiin tilanteesta riippumatta, vaikka on hyvin tavallista tämän keskustelevan isommista päätöksistä rakuzoidensa kanssa ja kuuntelevan virkamiesjohtajan mielipiteitä. Rakuzat voivat vaikuttaa kaikkiin virkamiesjohtajan alaisten tehtäviin, mutta itse virkamiesjohtajan toimiin tarvitaan vähintään enemmistö rakuzoista hyväksymään uudesta päätöksestä tämän suhteen. Doyobot voivat komentaa kaikkia paitsi virkamiesjohtajaa, ylintä tuomaria, varallisuuden hoitajaa ja resulssien hallitsijaa. Doyjat voivat komentaa samoja virkamiehiä kuin doyobot, mutta ainoastaan doyobon antaessa siihen erillisen käskyn.

Virkamiesjohtajan apuna ovat ylin tuomari, varallisuuden hoitaja ja resulssien hallitsija. Jokainen näistä hoitaa eri osa-alueita maan toiminnasta ja raportoivat niistä virkamiesjohtajalle. Näiden lisäksi virkamiesjohtajan alla ovat kaupunginjohtajat sekä muut hallituksen virkamiehet, joilla ei ole selvää määriteltyä paikkaa hallitusten hierarkkiassa. Nämä myös raportoivat toimistaan virkamiesjohtajalle. Virkamiesjohtaja raportoi nämä ja omat toimintansa eteenpäin rakuzoille ja rakegalle.

Ylin tuomari hoitaa maan oikeushallintoa, toimeenpanee rakegan ja rakuzoiden määrittämät lait ja hoitaa maan isoimpia oikeudenkäyntejä. Ylimmän tuomarin alaisina ovat muut tuomarit, jotka hoitavat muita oikeudenkäyntejä isoimmissa kaupungeissa. Tuomareiden alaisuudessa ovat lakimiehet.

Varallisuuden hoitaja hoitaa nimensä mukaisesti maan varallisuutta. Tämä komentaa veronkerääjiä keräämän kaupunkien ja maan asukkaiden verot, palkanmaksajia maksamaan virkamiesten palkat, tukirahoittajia rahoittamaan armeijan määrittämiä toimia ja rahanpainajia painamaan tarvittaessa lisää rahaa. Lisäksi varallisuuden hoitaja palkkaa hallitukselle kauppiaita, joiden tulot auttavat hallitusta.

Resulssien hallitsija huolehtii armeijan varustuksesta ja muonituksesta. Tämän alle kuuluvat erilaiset sepät, suutarit, vaatturit sekä maanviljelijät.

Kaupunginjohtajat huolehtivat itse kaupungin virkamiesten ja alaistensa palkkauksesta kaupungin omilla varoilla. Vain kaupunginjohtaja itse on suoraan hallituksen palkattuna kaupungin virkamiehistä.

Osastojen toiminta

Palkkasoturien osastoon kuuluvat palkkasoturit, jalkaväki ja monet muut palkalliset soturit, jotka eivät sovellu muihin osastoihin, kuten mahdollisesti armeijaan kaikessa hiljaisuudessa palkatut salamurhaajat. Rauhan aikana jalkaväki palkkasoturien osastossa toimien harjoittaa kurinpitoa, kuntoa, taistelutaitoja ja varsinkin armeijaan liittyessä armeijaelämän perusteita. Taisteluharjoituksissa opetetaan monien eri aseiden käyttöä miekoista jousiin. Palkkasotureiden toiminta ei eroa jalkaväen toiminnasta juurikaan.

Ritarien, jousimiesten ja ratsuväen osastoihin kuuluu nimiensä mukaisesti armeijan ritareita, jousimiehiä ja ratsuväkeä. Ritarien rauhan-ajan toiminta on monella tapaa samankaltainen jalkaväen toimintaan nähden, mutta huomattavasti raskaammalla varustuksella: he suosivat raskaita ja näyttäviä haarniskoita ja kahdenkäden aseita. Jousimiehet harjoittavat pääasiassa tarkkuusammuntaa, mutta välillä myös lähiasetaistelua, joka kuuluu armeijassa olevan perustaitoihin. Pääasiassa heidän harjoittelunsa kuitenkin keskittyy jousen käsittelyyn. Ratsuväki harjoittaa rauhan aikana hevosten käsittelyä, ratsain sekä maasta käsin taistelua. Ratsuväelle kuuluu myös hevosista huolehtiminen, niiden koulutus ja jalostus. Heillä on mahdollisuus ostaa hevosia myös armeijan ulkopuolelta esimerkiksi jalostuskäyttöön, ja he suosivat hevosissaan kestävyyttä, ketteryyttä, mutta myös hyviä luonteenpiirteitä, kuten pelottomuutta ja malttia.

Maagikoiden osastoon kuuluu maagikoiden lisäksi myös parantajat. Rauhan aikana maagikoiden tehtävänä on kehittää heidän kykyjään, luoda erilaisia maagisia esineitä ja tutkia magian käyttöä tarkemmin. Heidän tavoitteenaan on löytää armeijaa hyödyntäviä uusia magian sovelluksia. Maagikot voivat käyttää luomiaan maagisia esineitä omiin tarkoituksiinsa, mutta heidän kuuluu luoda esineitä myös rakegalle ja rakuzoille, mikäli nämä pyytävät jotakin, esimerkiksi aseen lumoamista. Kerrallaan osa maagikoista voi matkata maailmalle hakemaan maagikoiden tarvitsemia käyttötavaroita tai etsimään uusia maagikoita armeijaan rakuzan luvalla ja ohjeiden alaisuudessa.

Parantajien tehtävänä rauhan aikana on huolehtia armeijan henkilökunnan terveydestä sekä tutkia sairauksia ja niiden parantamista. Kuten maagikotkin, osa parantajista voi matkata maailmalle hakemaan parantajien tarvitsemia yrttejä, rohdoksia tai muuta käyttötavaraa rakuzan luvalla ja ohjeiden alaisuudessa.

Sota-aikana osastot toimivat puolustaessa tai hyökätessä eri tavoin rakegan ja rakuzoiden käskyjen alaisuudessa. Maagikot puolustavat tärkeitä kohteita ja korkea-arvoisia henkilöitä tai lähetetään muiden sotilaiden mukana hyökkämään vastapuolen tärkeitä kohteita ja korkea-arvoisia henkilöitä vastaan. Parantajat keskittyvät pääasiassa haavoittuneiden parantamiseen. Ratsuväki taasen kattaa nopeasti suuria etäisyyksiä, ja näitä käytetään usein vahvistuksina sekä resurssien kuljettamisessa.

Kaikki osastot huolehtivat omien tilojensa siisteydestä, välineiden riittävyydestä ja muonituksista itse joitain sodanaikaisia poikkeustilanteita lukuunottamatta.

Armeijaan hakeminen ja arvoasteikossa kohoaminen

Maagikoita, parantajia ja virkamiehiä lukuunottamatta, kaikki hakevat palkkasoturi-rakuzan alaisuudessa toimivan hakuprosessin kautta ensin alimman doyjan jalkaväkeen. Jalkaväestä on mahdollisuus kohota eteenpäin doyjan jalkaväkeen tai erikoistua palkkasoturiksi tai siirtyä eri osastoon. Mikäli hakija ei menesty armeijassa, tämä voidaan irtisanoa tai siirtää kaupungin tai kylän vartiostoon vartiaksi.

Maagikot hakevat maagikko-rakuzan määräämältä toiselta maagikolta asemaa armeijassa. Useammin tosin maagikko-rakuza tai tämän määrämä toinen maagikko etsii ja hakee jäseniä maagikoihin.

Parantajaksi haetaan parantaja-doyjilta, ja nämä hyväksyttävät valintansa parantajien doybolla.

Rakega ja rakuzat valitsevat muiden virkamiesten keskuudesta johtajavirkamiehet ja joitakin muita tärkeitä virkamiehiä. Nämä virkamiehet voivat päättää omien alaistensa palkkausmenetelmistä.

Rakega vaihtuu vain rakegan kuollessa tai luovuttaessa asemansa. Rakega voi eläessään luovuttaa asemansa kenelle vain, mutta rakegan kuollessa rakuzat valitsevat keskuudestaan itselleen uuden rakegan. Uusi rakega voi kaikissa tapauksissa valita rakuzoikseen kenet tahansa, jonka hän katsoo asemiin sopiviksi henkilöiksi, ja he voivat tulla myös armeijan ulkopuolelta. Rakuzat taas valitsevat yksiköistään doyjien keskuudesta itselleen doyobot ja nämä osastonsa sotureista doyjat. Eri tason doyjat päättävät alaistensa ylentämisestä korkeamman doyjan alaisuuteen.

Jotkut doyobot voivat valita osastostaan itselleen joukon, jota doyobo itse henkilökohtaisesti johtaa. Rakuzat valitsevat doyoboista tai doyoboiden henkilökohtasista joukoistaan itselleen yksikön sotilaita muodostamaan erikoisjoukot, jota rakuza henkilökohtaisesti johtaa.

Ylennyksistä ei voi kieltäytyä muuten kuin joissakin tapauksissa eroamalla armeijasta.

Arvoasteikon tuomat edut ja velvollisuudet

Suurin osa armeijan henkilökunnasta täytyy käyttää armeijan määräämiä vaatteita kaikissa työtehtävissään. Tähän vaatetukseen kuuluu myös aseet, jotka armeijalta saadaan, eikä niistä saa joustaa. Sotilailla on eri asut juhlaan ja arkeen.

Rakegalla, rakuzoilla ja rakuzan päätöksen mukaan doyoboilla saa olla itse valitut vaatteet ja aseet, ja nämä hankkivat ne omilla varoillaan, elleivät armeijan standartoidut varusteet ole heidän valintansa. Heidän palkkansa kuitenkin varmasti kattaa myös hankintakulut, sillä se on runsaskätinen. Armeijan maagikot saavat käyttää omia aseitaan, mikäli he haluavat käyttää aseita, jotka saavat olla lumottuja. Heidänkin tulee käyttää armeijan määräämiä vaatteita.

Jokainen armeijaan astunut on velvollinen puolustamaan armeijan alueita ja hyökkäämään sodanaikana, mikäli he ovat sillä hetkellä armeijan listoilla. Kaikki rakuzat, doyobot, rakuzan henkilökohtaiset soturit, maagikot ja ritarit ovat sidottuja alueensa armeijaan koko elämäksi tai niin kauan kuin ovat kykeneviä taistelemaan. Näillä eroaminen voi tapahtua vain ylemmän erikoisluvalla. Myös rakega vannoo valan lojaalisuudesta armeijan alueita kohtaan, vaikka tapa on enemmän muodollisuus, sillä rakegalla on valta muuttaa sääntöjä. Petturuus on ankarasti rangaistavaa ja se hoituu yleensä kuolemalla tai kidutuksella.

Värit & symbolit

» Mannervaltio, Ceres
Värit: Punainen ja kulta
Symbolit: Sakarainen aurinko ja punainen lohikäärme

 

 

 

 

» Triton
Värit: Metsänvihreä ja hopea
Symbolit: Kuusisakarainen tähti ja aarnikotka.

Jokaisen alueen symboli symboloi ko. alueella ylintä valtaa. Esim. Tritonilainen ei saa kantaa harmaanhopeista kuusisakaraista tähteä ilman siihen oikeuttavaa asemaa. Korkeimman vallan symboleja ja värejä saa käyttää siis vain armeijaan kuuluvat henkilöt, mutteivät esim. palkkasoturit, vaikka olisivatkin sillä hetkellä armeijan listoilla, elleivät he kuulu palkkasoturi-rakuzan alaisuuteen. Värin kantaminen symboloi suurta sitoumusta aluetta kohtaan.